Szállítási feltételek

 

  Olvassa el a szállítási feltételeket, mielõtt igénybe venné szolgáltatásainkat!    

1. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. 1. A HCK-futár Kft., /továbbiakban fuvarozó/, Írország és Magyarország között, háztól-házig vállalja küldemények kézbesítését. A pontos útvonal a felrakó és lerakó helyek függvénye.


2. MEGRENDELÉS FELVÉTELE ÉS LEMONDÁSA:

2. 1. Az áruszállításra szóló megbízás Interneten és telefonon történik, a feladó a szolgáltatás megrendelésérõl e-mailben visszaigazolást, a csomag felvételekor Szállítási szerzõdést kap.
2. 2. A szállítási megbízás elküldésével szerzõdéses jogviszony jön létre a feladó és a Fuvarozó között.
2. 3. A szállítási megbízás lemondása költségmentesen történhet meg az Interneten vagy telefonon keresztül mindaddig, amíg cégünk meg nem kezdte a csomagok begyûjtését, legyen az bármelyik országba. A meghiúsult kiállás díja a kialkudott szállítási díj 50%-a.
2. 4. fuvarozó fenntartja szállításai esetleges átütemezésének mindenkori jogát.


3. KÜLDEMÉNY FELVÉTELE:

3. 1. A felvétel idõpontját a fuvarozó jogosult meghatározni az elõzõekben megjelölt idõszakokban, 0-24 óráig.
3. 2. A fuvarozó a Szállítási szerzõdés egyeztetése, illetve aláírása után veszi át az árut a feladótól.

3. 3. A feladó köteles minden kért információt megadni, illetve köteles a helyszínen tudatni a Fuvarozóval a küldemény szállításának speciális ismérveit.
3. 4. A nem megfelelõen kitöltött Szállítási szerzõdésekbõl származó esetleges kár a feladót terheli.
3. 5. A fuvarozó jogosult tartalmi vizsgálatot lefolytatni, ha jövedéki adós,- illetve illegális,-vagy tiltott termék szállítását feltételezi.
3. 6. A fuvarozó köteles figyelmeztetni a feladót, ha az áru csomagolása a kereskedelemben szokásosnak nem felel meg vagy sérült. Amennyiben a feladó nem gondoskodik kellõen a csomagolásról, úgy a fuvarozó ezt a tényt rávezeti a fuvarlevélre, ami az esetleges reklamációt kizárja.
3. 7. A felvétel igazolásaként, a mindkét fél által 3 példányban aláírt Szállítási szerzõdés 3. példánya a feladónál marad.
3. 8. fuvarozó fenntartja szállításai esetleges átütemezésének mindenkori jogát.


4. KÉZBESÍTÉS:

4. 1. A kézbesítés idõpontját a fuvarozó jogosult meghatározni az Aktuális szállítási tervben jelölt idõszakokban, 0-24 óráig.


4. 2. A fuvarozó a Szállítási szerzõdésben megadott általános és speciális utasítások teljesülése után (bérmentesítés, áruérték beszedés és aláírások) szolgáltatja ki az árut a Címzettnek.
4. 3. A csomagolás látható sérülése esetén a fuvarozó kiszolgáltatáskor tartalmi vizsgálatra is lehetõséget ad, és annak eredményét a kárrendezés érdekében a címzettel közösen felvett jegyzõkönyvben rögzíti.
4. 4. A kézbesítés igazolásaként a mindkét fél által 3 példányban aláírt Szállítási szerzõdés szolgál.


5. KÁRTÉRÍTÉSI FEDEZET:

5. 1. A fuvarozó a küldeményekre a felvételtõl a kézbesítésig Kártérítési fedezetet vállal. Ez biztosítja, hogy a fuvarozónak felróható károk esetére - a gondatlan, szakszerûtlen kezelésbõl eredõ sérülések, a csomag részleges, vagy teljes elvesztése, vagy megsemmisülése kártérítési fedezetet fizet afeladójavára.
5. 2. Az alapbiztosítás 50 Euró/csomag értékig nyújt fedezetet alapáron
5. 3. A fuvarozó 1000 Euró felett a kártérítési igényt 50%-ban pénzben és 50%-ban szolgáltatásban írja jóvá a feladójavára.


6. SIKERTELEN ÉS MEGHIÚSULT KÉZBESÍTÉS:

6. 1. Sikertelen kézbesítés esetén, ha a Címzett nem tartózkodik a megadott címen, illetve telefonon sem elérhetõ, a fuvarozó jogosult elhagyni a helyszínt. Ilyen esetben futárunk értesítést hagy írásban, hogy küldeményét milyen módon veheti át. Minden újabb megkísérelt kiszállítás díja a küldeményre vonatkozó szállítási díj 50%-a.
6. 2. Meghiúsult kézbesítés esetén pl. ha a Címzett az áru átvételét érdektelenség miatt megtagadja a fuvarozó a küldeményt visszaszállítja a feladónak. Ebben az esetben az áruszállítás díjának kétszerese a feladót terheli.


7. A KÜLDEMÉNY TARTALMA:

7. 1. A csomag tartalmáért mindig a feladóvállalja a jogi felelõsséget.
7. 2. Amennyiben a csomagban olyan tétel van, ami miatt cégünket kár éri, úgy a kár megfizetése a feladót terheli.
7. 3. fuvarozó nem szállít tûz- és robbanásveszélyes, romlandó, fertõzõ, undort keltõ árut, tûz-és lõfegyvert, robbanószert, földi maradványokat, különleges értékû árut, jövedéki adóval terhelt dolgot, illegális és egyéb veszélyes anyagokat és termékeket.
7. 4. Csomagot csak 18. életévét betöltött személy adhat fel, aki a csomag tartalmáért aláírásával felelõsséget tud vállalni.


8. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:

8. 1. Az adatvédelmi törvény értelmében ezúton tájékoztatjuk a HCK-futár Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez megadott adatainak felhasználásáról, tárolásáról.
8. 2. Adatkezelõként kötelezettséget vállalunk arra, hogy a felhasználók bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése elõtt világos, figyelemfelkeltõ és egyértelmû közlést teszünk közzé, amelyben tájékoztatjuk õt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveirõl.
8. 3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérõ célra kívánjuk felhasználni, errõl a felhasználót tájékoztatjuk, és ehhez elõzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetve lehetõséget biztosítunk számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
8. 4. Adatkezelõként kötelezzük magunkat, hogy gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetõleg megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását. Kötelezzük magunkat arra is, hogy minden olyan harmadik fél figyelmét felhívjuk ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítjuk.
8. 5. Az adatokat kizárólag a HCK-futár Kft szolgáltatásainak megismertetéséhez és lebonyolításához kérjük be, kezeljük és tároljuk. Azokat az adatalany elõzetes hozzájárulása nélkül nem szolgáltatjuk ki semmilyen harmadik fél számára semmilyen keretek között sem.
Hck Futárszolgálat | Tel: 06-30/943-22-23 | E-mail: hckfutar@gmail.com |